Ганчо Петров

Националност: Българин

E-mail: ganchopetrov@abv.bg

Телефон: 0878676973


Трудов стаж

Общ стаж:

26 години

Учителски стаж:

11 години и 2 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:

Учител ЦДО

Тип на институцията:

ЦСОП

Име на институцията:

ЦСОП Ново село

История на длъжностите

Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
Септември 1993 г. Октомври 1996 г. Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ Велико Търново Учител по практика
Юли 2002 г. Април 2015 г. ЕТ Фурор - Ганчо Петров Собственик, Уеб дизайн и реклама
Септември 2016 г. Август 2021 г. ЦСОП Учител по практика
Септември 2021 г. До сега ЦСОП Ново село Старши учител на деца и ученици с УИ

Любим цитат

Човек се чувства млад, докато мечтите са повече от спомените му!

Образование и степени

Период отПериод доТип на образованиетоОбучителна институцияСпециалност
Октомври 1980 г. Юни 1986 г. Висше - магистър УХТ Пловдив Технология на растителните и хранителни продукти

Специалности

Професионална квалификация (специалност):

Инж. технолог ХВП
Професионална квалификация "учител":

НЕ
Професионална квалификация (специалност):

Инженер технолог - хляб, хлецни, сладкарски изделия, зърно и фуражно производство
Професионална квалификация "учител":

НЕ

Професионални квалификации

Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбучителна институция
Май 1984 г. Май 1986 г. Факултет за обществени професии Организация на техническото творчество 1-ва степен 320 ВИХП Пловдив

Квалификационни кредити

Година и месецПродължителностПолучени кредитиОбучителна институцияТема
Декември 2016 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново "Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на ученици с обучителни трудности"
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново "Трудотерапия и арт терапия при работа с деца със СОП"
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново "Превенция на агресията в образователната среда"
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново "Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценяване на учебните резултати"

Други квалификации

Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеОбучителна институция
Март 1996 г. Март 1996 г. Обучителен курс Мотивиране на учителите за ефективна учебна среда, чрез предлагане на добри и иновативни практики НЦПКПС София

Чужди езици

ЕзикНиво на владеене
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)
Руски език А1 (Основно ниво на владеене)

Учебни предмети и класове

Наименование на предметаКласУчебни години
Учител ЦДО I сборна група 2022/2023
Учител ЦДО III сборна група 2021/2022
Информационни технологии 12 клас 2020/2021
Предприемачество 12 клас 2020/2021
Приложна декорация 11 клас 2020/2021
Машинознание 10 клас 2020/2021
Икономика 10 клас 2020/2021
Техническо чертане 10 клас 2020/2021
Биология и здравно образование 10 клас 2020/2021
Учебна практика по професията 10 клас 2020/2021
Учебна практика по специалността 11 клас 2020/2021
Информационни технологии 9 клас 2020/2021
Информационни технологии 10 клас 2020/2021
Здравословни и безопасни условия на труд 9 клас 2019/2020
Производствена практика 10 клас 2019/2020
Суровини и материали в ХВП 9 клас 2018/2019
Учебна практика по хляб и хлебни изделия 11 клас 1993/1994
Учебна практика по сладкарство 11 клас 1994/1995
Технологично обзавеждане 10 клас 1994/1995
Технология на хляба, хлебните и сладкарски изделия 11 клас 1994/1995

Умения и компетентности


Социални умения

Проявявам емпатия към учениците. Не се притеснявам  да влизам в конфликти с колегите си, разбира се в интерес на работата.  Позитивно мислене не е особено полезно за обществото и колектива. Мога да поемам отговорност. Не се притеснявам да помоля за помощ. Самоироничен съм.

Бих участвал в разработването и изпълнението на стратегията за развитие на центъра, ако ми се даде такава възможност.

Активно участвам в работата на педагогическия съвети и в организирането и провеждането на тематични прояви, срещи с гости на центъра, концерти, занимания по интереси и на други форми на педагогическо взаимодействие.

Участвам дейно в периодичните срещи и взаимодействия с родитителите, както присъствено и неприсъствено - онлайн и по телефона.

Ако ми бъде предоставена възможност, с удоволствие бих участвал в дейности на национални, областни, общински форуми, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти.

Старая се винаги да подпомагам методически и организационно млади, новоназначени и други учители/възпитатели/.


Организационни умения

Организационните си умения съм придобил по време на следването си във ВИХВП и при работата ми като технолог и бригадир в Завод за витаминни премикси - Велико Търново.

По стечения на обстоятелствата съм бил председател на борда на Винпром АД Велико Търново и зам. председател на борда на "Земя" ЕООД (бившето МТС), Велико Търново.

 

 

Методи на преподаване


Стремя се методите ми на обучение да са иновационни и творчески. 
Съобразявам се с  множество фактори – възраст на ученика, учебния материал, нивото на съответния клас, потребности на отделния ученик или групата ученици. 
Провокирам учениците си и така да ги уча да мислят и изразяват своето мнение.
Успявам да разпределя така учебното съдържание, за да мога при необходимост винаги да е съобразено с интересите на учениците и образователната среда. 
Според мен би трябвало да отпадне изскването Индивидуалните учебни планове да се съобразяват с предметите от Раздел А. ИУП трябва да станат наистина индивидуални, отчитащи реалните възможности на всяко дете.
Стремя се дабъда пример за подражание, да респектирам, но и да вдъхвам доверие. Държа си на думата.
Пример за правилно преструктуриране - 2018/2019 г.

Старая се, и в голяма степен успявам, да планирам необходимите дейности за общата и допълнителната подкрепа за цялостното личностно развитие на учениците. Опитвам се прилаганата от мен и заедно с другите колеги общата подкрепа да отговаря преди всичко на нуждата от превенция и навременно и индивидуално разпознаване на трудности в ученето при учениците, както и на нуждата от разпознаване на дарбите на децата. 
Докато при общата подкрепа се старая да свържа всички услуги в центъра, които представляват базисни грижи за физическото, психичното и социалното благополучие, мотивиращи и развиващи интересите дейности на детето, то с допълнителната подкрепа надграждам интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности, като включвам и подкрепа за други специфични нужди на децата.
Пример за План за арт подкрепа - 2019/2020 г.

 

Ползвам иновативни методи за преподаване при диагностиката и оценяването на резултатите на учениците. Стремя се да прилагам винаги компетентностния подход в работата си при придобиване на ключови компетентности от децата: дигитална компетентност; умения за учене; социални и граждански компетентности; инициативност и предприемчивост.
Смяната на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитието на способности да се решават проблеми, извежда на преден план основните характеристики на
компетентностния подход: интегрирано междупредметно взаимодействие; практическа насоченост на обучението; ориентация към резултати; прилагане на иновативни подходи и практики в процеса
на преподаване и учене.
Пример за използване на лаптоп с допълнителнителен монитор и смартфон.

Стремя се да ползвам видео, мои и чужди презентации, прожектирани върху интерактивна дъска или монитор. Демонстрирам изработката на изделията в часовете по учебна практика.
По време на пандемията от Ковид 19 и в подпомагане на дистанционната ми работа с учениците, разработих собствен сайт

Оказа се, че когато успея да изградя добра емоционална връзка с ученика, а детето има и подкрепата на родителя/ЦНСТ/, нещата се случват, даже и от разстояние. Доскоро повечето хора твърдо отричаха употребата на екрани, особено в детска възраст. Но дойде време, в което точно тези отричани екрани бяха единствено възможния начин да бъда полезен учениците се. Но за кратко време те ще се превърнаха в единствена връзкаи възможност за взаимодействие, мост между дистанцията и подкрепата. Благодарение на предимствата на отдалечената форма на обучение, образователния процес продължи по време на пандемията и за децата със специални образователни потребности. Така и те получиха нужната допълнителната подкрепа в условията на дистанционна форма на обучение. По-чести срещи с родителите (предвид намалената им ангажираност по време на извънредно положение) Възможност родителите да присъстват по време на работата на специалиста и да получават непрекъснато инструкции, напътствия и консултиране относно спецификата на работата с тяхното дете На практика открих същността на проектно базираното обучение, като алтернатива в извънредната ситуация.

Внимателно наблюдавам и контролирам дейностите в класа/групата, старя се и успявам да поддържам позитивна работна атмосфера, с помоща на която постигам планираните резултати.
Управлявам динамиката на урока и създадените педагогически ситуации, като използвам максимално възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешнопредметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управлява динамиката на урока, като използва възможностите на индивидуалната и на екипната работа.
Прилагам съвременни и най-подходящи дидактически материали, включително създадени от мен - уебсайт, видео клипове.
Винаги спазвам и контролирам спазването на книжовно-езиковите норми на българския език
Съумявам в достатъчна степен да използвам най-подходящите средства за проверка и оценка на постигнатите от учениците резултати и запознавам родителите с тях.
Пример за разработен и хостван от мен онлайн тест. Отговорите, с верни и сгрешени, получавам веднага на моя имейл. Оценяването става моментално, посредством използваната точкова система.

Старая се да анализирам нивото на усвоените компетентности от страна на учениците при вътрешно и външно оценяване, като същевременно осигурявам необходимата подкрепа за личностно развитие.
Осигурявам пълната информация както за индивидуалното развитие така и за постигнатите резултати. Предлагам мерки за подобряването им и информирам родителите.

Философия на преподаване


Стремя се да преподавам на достъпен и разбираем език, да усъвършенствам постоянно знанията и опита си, да търся и приемам съвети, да приемам критика.
Старая се едновременно с ръководеното на децата от групата да споделям и отговорността за тях, в съответствие с етичния кодекс на децата със специални образователни потребности.
Възпитанието и формирането нам гражданска позиция са едни от главните и основно задачи и цели: окуражавам позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат.
Оценявам професионалното си развитие, както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми, свързани с приоритетите и развитието на центъра и имам задължителните квалификационни кредити.
Професионално изпълнявам задълженията си съгласно длъжностната характеристика, участвам във форми на вътрешноинституционалната квалификация, прилагам и понякога да представям иновативни педагогически практики.
Познавам и прилагам нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, включително и документацията на институцията.

 

Добри практики


Сайт за подпомагане на преподаването ми по време на ДО

https://petrov.veliko.info

Ползвал съм мои авторски материали и видео, чужди видеоклипове и инфо по съответните предмети. Целта ми беше уроците да са на един клик от учeниците. Нужно е само устройство, даже не винаги е необходима помощ от родител и възпитател.

Лични постижения


Да обучаваш деца със СОП

Хич не е лесно човек да работи с деца със СОП. Успявам да се справя вече шеста година. Мисля, че не е малко.
По-добре вижте постиженията на учениците ми, в следващата точка.

Постижения на ученици


Учебна практика

Изработка на мини триъгълни банички в часовете по учебна практика - 2018/2019 г. За да видите видеото кликнете върху иконката намираща се най-вдясно.


Спортен празник - 2018 г.

Състезателно бягане от спортната площадка на ЦСОП до паметника на отец Матей Преображенски

 


Учебна практика по професията

Горди от труда си! За да видите снимките, кликнете върху иконката намираща се най-вдясно.


На Орлово гнездо

На Орлово гнездо до връх Шипка.


Връх Шипка.

Изглед от последния етаж на паметника на връх Шипка.


В главната роля - Недялко

Пролетно подкастряне на дърветата около паметника на Матей Преображенски.


Малко тенис на маса

Крис и Ангел

Научно-изследователска дейност

Период отПериод доНаименованиеУчастие катоОрганизацияОписание
Септември 1984 г. Май 1986 г. ОИРС Студент УХТ/ВИХВП/ Пловдив

Членство в организации

Период отПериод доОрганизация
Септември 1986 г. До сега Защо не членувам в синдикат. Не съм против идеята работниците и служителите да се сдружават с цел подобряване на условията на труд например. Нито пък
Март 1993 г. Юли 2012 г. Съюз на демократичните сили

Форуми и семинари

ДатаТемаВидОрганизатор / Учебно заведениеОписание
17.03.2022 г. Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на ученици с обучителни трудности Професионален форум Съюз на демократичните сили

Самонаблюдение


Участвам в дейности, свързани с изграждане на социални умения и здравно обгрижване на учениците, осигуряването и обогатяването на личното им пространство, необходимата закрила и чувство на доверие по време на престоя в Центъра.
Участвам в Координиращ екип на Центъра при изработване и попълване на учебна документация.
Участвам в екипна работа при създадени в Центъра на професионални общности и структури (комисии, методически обединения, работни групи, открити педагогически практики и др. форми), свързани с личностните изяви на преподавателите и педагогическото взаимодействие в процеса на обучение.
Познавам специфичните потребности на учениците и успешно планирам необходимите и подходящи дейности за индивидуална работа и подкрепа.
С личното си поведение стимулирам учениците да демонстрират поведенческа ангажираност и самодисциплина.

Твърдо съм против хомофобията и дискриминацията, основана на сексуалната ориентация и половото самоопределяне.
Вярвам, че всеки човек трябва да е свободен да изпитва дълбоко емоционално, любовно и сексуално привличане и да има интимни и сексуални отношения с индивиди от другия или от същия пол, или към повече от един пол.
Имам наблюдения, че отрицателното отношение или предразсъдъците в обществото се проявяват и в образоватлните институции, като дискриминативно отношение от страна на колеги, служители и ученици.
Толерирането на речта на омразата срещу определени групи води до агресия и тормоз в училище.
Старая се да полагам усилия в работатата си както с учениците, така и с учителите да бъде овладяна и прекратена тази тревожна тенденция.

Твърдо съм против физическото и психическото насилие срещу децата.
Учителят не може и не бива да нарушава правата на детето и ученика, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.
За съжаление то често се упражнява точно от хората, на които са поверени децата и с които те са заедно всеки ден.
А изследванията показват, че децата и младите хора, преживели насилие или се чувстват в опасност, имат много по-ниско ниво на благосъстояние в сравнение с останалите деца. При децата, преживели една форма на насилие, е установена силно изразена взаимна зависимост с преживяването на други видове насилие.
Децата гледат и копират възрастните. Да внимаваме в какво сме премер за тях.
Изследване на УНИЦЕФ от 2021 год. за България 

Твърдо съм против фалшивия патриотизъм.
Дрябва да учим децата да бъдат патриоти, които обичат родината си и вярват в демократичните и общочовешки ценности, а не криворазбрани националисти, които мразят и ограничават правата на различния. Свободата, демокрацията, върховенството на закона и човешките права са висша ценност и трябва да се отстояват ежедневно и от всеки. Особено от работещите в образователните институции.

Бъдещи планове


Както вече споменах, стремя се мечтите да са повече от спомените ми. Все по-трудно ми се отдава!