Бъдеще
 

Проучване на възможностите за създаване
и укрепване на работещи партньорства

Проект на Министерството за международно развитие
Посолство на Великобритания - София
/резюме на заключителния отчет по проекта на Съвета за обучение по туризъм/

1. Цел, подход и изпълнители
Настоящото резюме представя накратко осъществените дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта “Проучване на възможностите за създаване и укрепване на работещи партньорства - Вонеща вода”, финансиран от Британското посолство. Целта на проекта е да се проучат тези възможности с цел развитие на наличните ресурси в село Вонеща вода и изготвяне на програма за бъдещо устойчиво развитие на местната общност и за намаляване на бедността посредством трудова заетост.
Проектът е осъществен от експерти на Съвета за обучение по туризъм. В работата на екипа активно участие взе г-н Данчо Иванов, председател на Управителния съвет на сдружение “Вонеща вода” - бенефициент по проекта.
Проучването беше основано на срещи и интервюта с всички потенциално важни участници в местното развитие, които биха могли да участват пряко в евентуално бъдещо партньорство или да подпомагат косвено неговата дейност. Като цяло, участниците в срещите изразиха принципна подкрепа и желание за участие, според техните възможности, в действия и мероприятия, свързани със съживяване на икономическата и в частност на туристическата дейност в с. Вонеща вода. Болшинството от участниците посочиха конкретни начини за съдействие и инициативи в тази насока.
За постигане на целта на проекта бяха осъществени срещи и интервюта основно в с. Вонеща вода и в общинския и областен център - гр. Велико Търново. Паралелно бяха извършени оглед на наличната материална база и проучване на литературни източници и документи, по-специално на съществуващите планове и стратегии за развитие на община и област Велико Търново, на чиято територия се намира с. Вонеща вода.
2. Основни резултати
Самото осъществяване на проучвателните дейности по този проект, беше сериозен фактор за “раздвижване” на местната общност, за възобновяване на стари и генериране на нови идеи, както и за формиране на партньорства.
Извършеното по настоящия проект показа, че приоритетна стопанска дейност, на която може да се разчита за съживяване на икономическото развитие, създаване на заетост и съответно за смекчаване на проблемите на бедността и постигане на устойчиво развитие на местната общност, е туризмът. Това е свързано както с наличния ресурсен потенциал, така и с традицията в туристическото развитие. Посоченото мнение се споделя практически от всички интервюирани и от експертния екип по проекта, който извърши допълнителни проучвания на туристическия потенциал и съществуващата материална база.
Наличните туристически ресурси в курорта и в община Велико Търново, ако бъдат осигурени със съвременна материална база и особено инфраструктура, позволяват формирането на разнообразен туристически продукт, основан на, но неограничаващ се само до балнеологията. По-конкретно възможно е практикуването в комбинация и поотделно на: балнеоложки туризъм; планински рекреативен и планински пешеходен туризъм; климатопрофилактика и климатолечение; маршрутно-познавателен туризъм; зимен ски туризъм; образователен туризъм и селски туризъм.
Курортът има известни традиции и опит в развитие на туризъм /балнеолечение/, налице е значителна база за настаняване - 1 740 легла, както и персонал с опит в обслужването, който за развитие на съвременен туризъм се нуждае от значително допълнително обучение и квалификация. По груба оценка наличната база представлява 50-60% от общата настанителна база на община Велико Търново, т.е. по капацитет тя е съпоставима с туристическия център Велико Търново.
Значителна част от базата е амортизирана и “морално остаряла” - в повечето случаи последните ремонти са правени преди 10-15 години. Поради недостиг на финансови средства тя е недобре поддържана и се нуждае от ремонт и реконструкция. Собствеността на базата е разнообразна: държавна, общинска, частна, кооперативна и смесена. Основният обект на туристическата инфраструктура - балнеолечебницата е актувана като държавна собственост.
Туристическото търсене през 90-те години рязко е намаляло, което води до ниска заетост /под 30%/ и кратък туристически сезон в курорта. Съвременният туристически контингент е практически изцяло вътрешен, разчита се на ученически отдих, както и на някои конферентни прояви. Характерно е намаляването на възможностите за почивка в курорта, дори и на персонала в предприятията - собственици на база.
Като основни проблеми на туристическото развитие на курорта Вонеща вода, наред с прекратяване на функционирането на балнеолечебницата се очертават общото състояние и поддържане на туристическите обекти; непрофесионалното управление и липсата на добре квалифициран персонал; общото състояние на туристическото търсене; липсата на обща маркетингова и рекламна дейност и особено липсата на единен “субект” на управлението и осъществяването на общи за курорта дейности.
Предвид легловия капацитет и наличните туристически ресурси има реална потребност от възстановяване, значително обогатяване и разнообразяване на туристическата база, за което в проекта са очертани основните направления. Община Велико Търново през 1990 год. е утвърдила регулационен план за комплексно развитие на курорта, който открива възможност за значителни инвестиции. Достатъчно е да се отбележи, че строителните граници на курорта включват територии пет пъти по-големи от самото населено място, което няма аналог в България.
Понастоящем вижданията на заинтересованите на място и в общинския център са фокусирани изключително върху възстановяване функционирането на балнеолечебницата, което представлява сериозен риск за взимане на неустойчиво решение, тъй като реализирането му изисква значително време, сериозни инвестиции и ясно идентифициране на функциите и отговорностите. Фокусирането само на един, макар и важен, но труден за разрешаване проблем е рисково, тъй като бързо може да доведе до разочарования и отказ от инициативи.
Извършеното от експертния екип проучване показва наличието на редица други ограничители и проблеми на туристическото развитие, които бяха посочени по-горе. В повечето случаи те трябва да бъдат адресирани преди /до голяма степен като предпоставки/ за решаване на въпроса с балнеолечебницата. При тези условия е необходима цялостна програма за туристическо развитие на курорта Вонеща вода, която да включи и редица “малки”, но необходими и по-лесни за осъществяване стъпки, преди да се реши ключовия проблем за балнеолечебницата.
3. Програма за устойчиво развитие на местната общност и преодоляване на бедността в с. Вонеща вода
Целта на разработената в проекта “рамкова” програма е постигане на устойчиво развитие на с.Вонеща вода чрез възстановяване на неговата курортна /туристическа/ функция до мащаби, позволяващи пълното оползотворяване на наличния ресурсен потенциал.
Вследствие на извършеното идентифициране и анализ на проблемите, в програмата са включени два основни компонента:
Формиране и развитие на партньорства като предпоставка за осъществяване на конкретни действия по възстановяването и активизирането на туристическата функция и създаване на единен субект на туристическото развитие.
Съдържателни действия за формиране и институционално укрепване на партньорствата и активизиране на туристическата функция.
Резултатите от проучването показват, че приоритетният проблем - липсата на единна отговорност по проблемите на туристическото развитие /единен субект на управлението/ е съчетан със силно изразена външна зависимост, предвид собствеността на настанителната база. Затова една от първите стъпки за осъществяването на каквато и да е дейност по развитието на туризма е формирането на такъв субект на основата на принципите на партньорството.
Идентифицирани са следните възможни партньорства за икономическото съживяване на селището:
Местни партньорства, чрез съществуващото вече сдружение “Вонеща вода” и сдружението за координация и сътрудничество на собствениците на почивната база, което предстои да се създаде съм Съвета по туризъм - В. Търново;
Партньорства на общинско и на областно равнища с цел обща подкрепа на местните инициативи и подобряване на общата инфраструктура на курорта - пътища, сметосъбиране, сигурност, търговия и т.н.;
Партньорства с различни неправителствени организации: Съвет по туризъм -В.Търново, проект”Красива България”, Агенция за аграрна информация и иновации, Регионален европейски информационен център, Българо-германски форум.
Партньорствата на местно ниво, които са ключовата заинтересована страна в туристическото развитие на селището, е необходимо да бъдат институционално оформени. Отношенията с външните партньори / от общинския център и други/ могат да се осъществят както формално/ чрез включването им в съответните организации на местно ниво/, така и по-свободна форма.
Вторият компонент на програмата съдържа основните насоки на действие на за постигането на три основни цели:
1.Формиране и укрепване на местни организации / партньорства/;
2.Активизиране на маркетинговата дейност за курорта
3.Генериране на финансови ресурси и разработване на инвестиционни и други проекти за развитие.
Специално внимание е отделено на необходимостта от формирането на капацитет на местните организации, в т.ч. и чрез провеждането на подходящо обучение, за което са идентифицирани основните нужди.
“Рамковата” програма е необходимата основа за детайлното разработване на една реалистична и изпълнима програма за развити, която да бъде одобрена от заинтересованите органи и организации с постигане на консенсус за основните приоритети, необходимите дейности, техните изпълнители и ресурсното им осигуряване.
Приоритетна по време дейност на “рамковата” програма е провеждането на обществена дискусия за бъдещето на курорта, която по настоящем е в процес на организиране. Целта на дискусията е установяване приоритетите , партньорствата и отговорностите на отделните участници в социално-икономическоторазвитие на с.Вонеща вода.
За участие са поканени народни представители, представители на Посолството на Обединеното кралство, представители на Областната и Общинските управи, собствениците на настанителната база, заинтересованите неправителствени организации и други.
В дневния ред се предвиждат дискусии и определяне приоритетите в социално-икономическото развитие на с.Вонеща вода, на възможностите за местно партньорство и на необходимите дейности за постигане на приетите приоритети. Ще се обсъди и се очаква да се приеме и подпише споразумение, което да отразява приоритетите, дейностите и отговорностите на основните участници в бъдещото устойчиво развитие на местната общност в с.Вонеща вода.
В заключение следва да се подчертае, че само активната и ангажирана позиция на всички участници в срещата може да гарантира постигането на нейните много отговорни цели.