ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

XI група


Изгледай видеото сам/а/ или в компанията на възпитател и после отговори на въпросите.

Клип на Уча.се
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Данъци и данъчна политика

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: Данъци и данъчна политика

Данъкът е принудително, невъзвръщаемо и безвъзмездно (без пряка насрещна облага) плащане, наложено едностранно и по общ ред от държавата. То е част на бюджетния приход, който заедно с другите приходи се разпределя за посрещане на обществените потребности. Налага се на определени групи обекти или лица (недвижими имоти, моторни превозни средства, доход и др.) и при липса на доброволно плащане се събира принудително от имуществото на данъчно задължените лица.
1. Видове данъци според начина на облагане:
- Преки данъци – начисляват се и се приспадат директно от доходите на данъкоплатците.
- Косвени данъци – събират се от крайните потребители като част от цената на стоките и услугите; видове: данък върху добавената стойност (данък върху оборота), мита, акцизи.
2. Видове данъци в зависимост от това, в чия полза се внасят:
- Републикански – в България това са корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица, мита, акцизи и т.н. Но, части от няколко данъка се връщат в общините.
- Местни – данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък върху превозните средства и др.
- Имуществени данъци – данъкът се определя в зависимост от имуществото и/или доходите на лицето.
Основното предназначени на данъците е да носят пари на държавата и общините за пътища, училища, болници и т.н.
3. Какво представляват акцизите. Акцизът е косвен данък за производство или внос, който се събира еднократно. Освен с алкохола и алкохолните напитки, както и цигарите към акцизните стоки в ЕС се включват и горивата за автомобили и за отопление, както и електроенергията. Доказателство за внесения дължим акциз е бандеролът, който е държавна ценна книга и трябва да закупя от Министерството на финансите.

Контролни въпроси

Реши и изпрати

   
   
   

Ганчо Петров 2020 ©