ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

XI група


Изгледай видеото сам и после отговори на въпросите.

Клип на Уча.се
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Закон на търсенето

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: Закон на търсенето. Какво са стимулите?

Ако си изгледал вече видеото ще можеш да си изведеш два много важни извода:
С колкото е възможно по-малко разходи да имаш колкото е възможно повече ползи и колкото са по-скъпи стоките, толкова по-малко от тях можеш да купиш.
Предприемачите винаги искат да имат възможно най-голяма полза от служителите си, т.е. да се развиват и печелят, с най-малко разходи/ниски заплати/. Интересът ти като клиент/дори и да си предприемач/ също е подобен - с по-малко разходи/пари/ да си купиш повече ползи/стоки/.
Колкото са по-скъпи стоките толкова по-малко от тях можем да купим. Количеството е в обратна пропорционалност на цената. Зависимостта между цената и количеството се нарича Закон на търсенето.
Намаленията са основен трик на всички търговци и магазини. Те са стимул да те накарат да предпочетеш една стока пред друга.
Няколко основни понятия
Търсене: количеството стоки и услуги, които купувачите желаят и са в състояние да закупят на различни цени за определен период от време.
Крива на търсенето: връзката между равнището на цената и търсеното кол-во от дадена стока.
Фактори влияещи върху изменението на търсенето са:
- сегашната цена на стоката;
- очакваната цена на стоката ако хората очакват тя да се повиши ще увеличат търсенето и обратно; измененията в дохода на потребителите;
- промяната в предпочитанията на потребителите;
- промяната в цената на стоките заместители заместващи са онези стоки, които потребителя смята, че може да употребява една вместо друга, напр. вместо масло маргарин. Ако цената на една стока се увеличи много в сравнение със стоката заместител, търсенето на стоката заместител ще се увеличи;
- наличието на допълващи стоки и техните цени.
Пазарно равновесие: такова състояние на пазара, при което търсенето и предлагане на стоки се изравняват при определено равнище на цените, в дадено време и място, и нито купувачите, нито продавачите оказват натиск за промяна.

Контролни въпроси

Реши и изпрати

   
   
   

Ганчо Петров 2020 ©